Avaleht

Tere tulemast haldusreformi veebilehele!

Siit ajaveebist leiate haldusreformi teemalised artiklid, arvamused, uuringud ja analüüsid.

Detsembris 2015 esitas riigihalduse minister kooskõlastusringile haldusreformi seaduse eelnõu. Eelnõu koos seletuskirjaga ja haldusreformi kontseptsiooni eelnõu on leitav siit: http://www.fin.ee/haldusreform

Ehkki seaduseelnõu on alles menetluses, ei ole paljud omavalitsused jäänud ootama selle lõplikku kinnitamist valitsuses ja Riigikogus, vaid teinud juba arvukalt ühinemisläbirääkimiste ettepanekud. See pilt täieneb iga nädalaga.

KOV liitumisläbirääkimised 2016 190116

Haldusreformi eesmärk on, et kõik Eesti omavalitsused suudaksid pakkuda tasemel avalikke teenuseid ja tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu. Reformi tulemusena peab märgatavalt suurenema omavalitsuse juhtimise kvaliteet nii volikogude kui valitsuste poolel ning nende võime suunata piirkondlikku arengut.

Riigireformi ja selle osana haldusreformi elluviimise eest vastutab alates 2015. aasta aprillist riigihalduse minister Arto Aas.

Haldusreformi väljatöötamiseks ja elluviimiseks on moodustatud valitsuskomisjon peaminister Taavi Rõivase juhtimisel ning laiapõhjaline ekspertide komisjon.

Valitsuskomisjon pidas esimese koosoleku 12.juunil. Arutatud on haldusreformi eeldatavat ajakava, ühinemistoetuste suurendamist, tuleviku omavalitsuse eeldatavaid võimekuse kriteeriume, võimalikku KOV tuleviku ideaalmudelit. Valitsuskabinet kiitis 2.juulil heaks omavalitsuste reformi ajakava ja otsustas omaalgatuslike ühinemiste soodustamiseks seniseid ühinemistoetusi kahekordistada ning selle toetussumma piires suurendada ka ühinemise tõttu ametist lahkuvate omavalitsusjuhtide lahkumishüvitist seniselt 6 kuu töötasult 12 kuu töötasule, alla aasta ametis olnud omavalitsusjuhtidele 6-le kuule. Paljud pikaaegsed omavalitsuste juhid on omaalgatuslike ühinemiste puhul eestvedajateks ja sotsiaalsed garantiid aitavad leevendada omavalitsusjuhtide võimalikku ebakindlust toimuvate muutuste suhtes.

Haldusreformi ekspertkomisjoni kuuluvad: Arto Aas, riigihalduse minister, komisjoni esimees, Jüri Võigemast (Eesti Linnade Liit), Märt Moll (Eesti Maaomavalitsuste Liit), Külli Taro (Eesti Koostöö Kogu), Rivo Noorkõiv (OÜ Geomedia), Veiko Sepp (Tartu Ülikool RAKE), Mikk Lõhmus (Tallinna Tehnikaülikool, Lääne-Nigula Vallavalitsus), Airi Mikli (Riigikontrolli kohaliku omavalitsuse auditi osakond), Neeme Suur (endine Riigikogu õiguskomisjoni esimees ja Lääne maavanem), Margus Sarapuu (Riigikantselei strateegiadirektor), Georg Sootla (Tallinna Ülikool), Katrin Pihor (Praxise majanduspoliitika programmijuht), Rein Ahas (Tartu Ülikool), Mihkel Juhkami (Rakvere linnapea/ Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhataja), Rait Maruste (endine Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees), Kaia Sarnet (Siseministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler), Väino Tõemets (Siseministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja), Sulev Liivik (Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja), Kalle Küttis (Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu juht), Rait Kuuse (Sotsiaalministeeriumi asekantsler).

Ekspertide komisjon pidas oma esimesed koosolekud 29.mail ja 18.juunil. Laitses 14.juulil peetud koosolekul arutati põhjalikult haldusreformi eesmärkide, tuleviku omavalitsuse mudeli sisu ja hindamiskriteeriumite seadmise üle. 10.augustil Tallinnas jätkati arutelu haldusreformi eesmärkide sõnastamise, tuleviku “ideaalse” KOV mudeli sisu ja võimalike muudatuste üle omavalitsuste rahastamises. 16.oktoobri koosoleku järel koostas Mikk Lõhmus ekspertkomisjoni töö vahekokkuvõtte komisjoni sõnastatud soovitustega paljudes reformi võtmeküsimustes.

Ekspertkomisjoni poolt KOV suuruse kohta esitatud ettepanek kujutab kompromissi erinevate põhiteenuste osutamise optimaalsete teenuspiirkondade ja kliendibaaside, ametnike kompetentsivajaduse, kohaliku demokraatia toimimise ning finantssuutlikkuse vahel. Valdava enamuse ekspertide poolt soovitatav kohaliku omavalitsuse üksuse elanike arvu miinimumsuurus on 5000 inimest.

Ekspertkomisjon on esitanud vahekokkuvõttena oma tööst ettepanekud haldusreformi läbiviimiseks, mille kohta saab põhjalikumalt lugeda siit http://www.fin.ee/ekspertkomisjonil-valmisid-ettepanekud-haldusreformi-tegemiseks/

Valitsuskabinet langetas 19.11.2015 haldusreformi suhtes rea põhimõttelisi otsuseid:

 • Viia kohaliku omavalitsuse üksuste omaalgatuslikud ühinemised ja Vabariigi Valitsuse algatatud ühinemised läbi samaaegselt 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogude korraliste valimiste raames.
 • Rakendada haldusreformi kriteeriumina kohaliku omavalitsuse üksuse minimaalset elanike arvu – 5000 elanikku.
 • Näha ülalnimetatud kriteeriumi rakendamisel ette erandite tegemise võimalused järgmistel tingimustel:
 • Hajaasustusega kohaliku omavalitsuse üksuse erand, kui kaks kuni kolm omavalitsusüksust ühinevad piirkonnas, mis moodustab geograafiliselt ja demograafiliselt loogilise terviku, ja mille pindala on vähemalt 900 km2 ning kus seejuures elab vähemalt 3500 elanikku.
 •  Kui vähemalt neli kohaliku omavalitsuse üksust ühinevad, siis võib nende elanike koguarv jääda alla 5000 elaniku, kuid moodustuva omavalitsusüksuse elanike arv peab olema vähemalt 3500 elanikku.
 •  Mereliste saarvaldade erand: merelistele saarvaldadele erandi tegemise võimaldamine on põhjendatud arvestades saarte eriolukorda.
 • Kiita heaks ühinemistoetuse kahekordistamine kriteeriumeid täitvatele kohaliku omavalitsuse üksustele, s.t neile omavalitsusüksustele, kelle ühinemisel moodustub üle 5000 elanikuga uus omavalitsusüksus..
 • Kiita heaks ühinenud kohaliku omavalitsuse üksustele riigipoolse toetuse vähenemise kompenseerimise pikendamine neljalt aastalt kaheksale aastale.
 • Seada haldusreformi läbiviimisel sihiks, et moodustuksid vähemalt 11 000 elanikuga omavalitsusüksused. Riigihalduse ministril koos rahandusministriga töötada välja ettepanekud selle kohta, kuidas soodustada selliste omavalitsusüksuste moodustumist, ja esitada sellekohased ettepanekud koos haldusreformi raamseaduse eelnõuga Vabariigi Valitsusele.
 • Pidada vajalikuks omavalitsusüksuste koostöö tugevdamist maakondlikul tasandil.
 • Riigihalduse ministril valmistada ette haldusreformi raamseaduse eelnõu ja esitada see hiljemalt 2016. aasta veebruaris Vabariigi Valitsusele.